Trung tâm nâng cao nhận thức cộng đồng, khách hàng và quảng bá hình ảnh doanh nghiệp, kết nối CSR

03/07/2014

Là một tổ chức có hơn 10 năm kinh nghiệm đào tạo nâng cao nhận thức, ý thức và năng lực cộng đồng trong các mối tương quan với: sinh kế, cơ hội, tiếp cận, chính sách, quyền, quyền lợi, kinh tế, xã hội, dịch vụ công, và đặc biệt là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

CD Training phát triển chiến lược 2014-2019 ưu tiên cho các chương trình kết nối doanh nghiệp với cộng đồng- khách hàng tương lai bằng các khoá đào tạo đặc biệt thiết kế theo yêu cầu của doanh nghiệp nhằm quảng bá hình ảnh và đóng góp của doanh nghiệp ( sản phẩm, dịch cụ) trong mối liên quan tới quyền lợi và lợi ích cộng đồng và lợi ích xã hội đối với từng nhóm cộng đồng - khách hàng.

CTC ( Tư vấn- Đào tạo- Huấn luyện) được áp dụng cụ thể:

(i)tư vấn, tham vấn và khảo sát đối với cộng đồng, khách hàng,

(ii) đào tạo thay đổi nhận thức,

(iii) huấn luyện thực hiện và huấn luyện chuyển giao

QUAY LẠI TRANG TRƯỚC