Trung tâm đào tạo và kết nối doanh nghiệp trong Tăng trưởng xanh và Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

03/07/2014

Mô hình hội thảo đào tạo cung cấp: thay đổi nhận thức, tập huấn chủ đề, tập huấn xây dựng chiến lược và kế hoach, đào tạo và huấn luyện kĩ năng và công cụ thực hiện các nội dung và chủ đề: bảo vệ môi trường, tăng trưởng xanh, biến đổi khí hậu, giảm thiểu cacbon, nước sạch, chất thải và khí thải, việc làm và sinh kế với tăng trưởng xanh...

Thông tin chi tiết: www.cdfund.org.vn/green

CTC tư vấn cho từng loại hình doanh nghiệp, loại hình sản phẩm và mối liên qua tới môi trường, tăng trưởng xanh... đào tạo nội dung cơ bản, đào tạo xây dựng chiến lược phù hợp bao gồm ( chiến lược lồng ghép chủ đề vào sản xuất kinh doanh, chiến lược truyền thông lồng ghép chủ đề, chiến lược marketing lồng ghép chủ đề, chiến lược nhân sự  với lồng ghép chủ đề... Huấn luyện thực hiện áp dụng vào bối cảnh cụ thể. Huấn luyện TOT đảm bảo tính bền vững của đào tạo, nâng cao hiệu quả chi phí đào tạo cho doanh nghiệp.

QUAY LẠI TRANG TRƯỚC