Trung tâm dịch vụ và đào tạo HR

03/07/2014

Cung cấp dịch vụ "mô phỏng mô hình nhân sự và sự kiện" hỗ trợ doanh nghiệp và tổ chức về nhân sự và tổ chức sự kiện.

Đối với tất cả các loại hình công ty và tổ chức, nhân sự luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định mức độ thành công và hiệu quả của kinh doanh. Ở bất kỳ  giai đoạn phát triển nào, mô hình nhân sự nào là  phù hợp là câu hỏi cho ban quản lý và điều hành của công ty, tổ chức.

Đặc biệt, trong những thời kỳ và giai đoạn quá độ, khủng hoảng, dịch vụ về mô hình " nhân sự" được " mô phỏng" của CD Training sẽ là giải pháp tạm thời giải quyết tình huống và  giải pháp lâu dài cho phát triển nhân sự đối với các doanh nghiệp và tổ chức.

Cung cấp " mô hình mô phỏng" cho giải pháp ( tạm thời và lâu dài) được thực hiện trong bối cảnh thật của doanh nghiệp, tổ chức nhằm đảm bảo tính phù hợp và minh chứng khả năng thực hiện, hiệu quả cao nhất của mô hình.

Dịch vụ sẽ đảm bảo các công đoạn từ tư vấn, thiết kế, mô phỏng, thực hành trong bối cảnh và điều kiện thực tế, hỗ trợ tuyển dụng, đào tạo quản lý nhân sự tại chỗ, đào tạo chuyển giao. 

QUAY LẠI TRANG TRƯỚC