Dịch vụ Tham vấn

20/06/2014

- Hỗ trợ cung cấp nhân sự, dịch vụ và tổ chức các tham vấn cấp cao với các chuyên gia, đại diện các ngành nghề, cơ quan, lĩnh vực: 

(1) quyền con người

(2) xã hội dân sự,

(3) bình đẳng Giới,

(4) đối tác liên minh,

(5) mạng lưới,

(6) lãnh đạo,

(6) môi trường,

(7) kinh tế,

(7) các vấn đề xã hội,

(8) xây dựng Luật và chính sách,

(9) giám sát Luật và chính sách,

(10) vị thế giới Trẻ,

(11) lãnh đạo Trẻ,

(12) minh bạch và trách nhiệm giải trình,

(13) vận động chính sách

( 14) nghiên cứu độc lập Think Tank

(15) trách nhiệm xã hội của khối tư và chia sẻ giá trị...

- Cung cấp theo phí hoặc miễn phí ( trong trường hợp cụ thể) các tham vấn cá nhân, nhóm dưới các hình thức chính thức hoặc không chính thức... ( lĩnh vực như trên)

- Tổ chức các toạ đàm và diễn đàn tham vấn nôi bộ hoặc cấp quốc gia với các thành phần khách mời và chuyên gia theo yêu cầu...(lĩnh vực như trên)

QUAY LẠI TRANG TRƯỚC