Dịch vụ Tư vấn

20/06/2014

- Cung cấp tư vấn theo yêu cầu trong các lĩnh vực: xây dựng dự án, xây dựng và phát triển tổ chức, điều phối các tổ chức CSO, xây dựng mạng lưới, giám sát đánh giá, vận động chính sách, giám sát chính sách có sự tham gia và tiếp cận theo quyền con người, vận động chính sách, mô hình lãnh đạo trẻ, mô hình quỹ, mô hình NGO, mô hình CBO, mô hình giới trẻ với phát triển, kinh nghiệm làm việc với Quốc hội, cơ quan Nhà nước trong công tác vận động chính sách, trao quyền nâng cao vị thế và tiếng nói của người dân... môi trường, chính sách kinh tế, đánh giá chính sách xã hội có sự tham gia của người dân, đánh giá chính sách kinh tế theo các tiêu chí ( đảm bảo công bằng về quyền và quyền lợi, tạo môi trường thuận lợi...)

- Thực hiện tư vấn ( chuyên gia và nhóm chuyên gia) theo yêu cầu trong các lĩnh vực: xây dựng dự án, xây dựng và phát triển tổ chức, điều phối các tổ chức CSO, xây dựng mạng lưới, giám sát đánh giá, vận động chính sách, giám sát chính sách có sự tham gia và tiếp cận theo quyền con người, vận động chính sách, mô hình lãnh đạo trẻ, mô hình quỹ, mô hình NGO, mô hình CBO, mô hình giới trẻ với phát triển, kinh nghiệm làm việc với Quốc hội, cơ quan Nhà nước trong công tác vận động chính sách, trao quyền nâng cao vị thế và tiếng nói của người dân... môi trường, chính sách kinh tế, đánh giá chính sách xã hội có sự tham gia của người dân, đánh giá chính sách kinh tế theo các tiêu chí ( đảm bảo công bằng về quyền và quyền lợi, tạo môi trường thuận lợi...)

0s, ...

QUAY LẠI TRANG TRƯỚC